– Det å fatte strategiske beslutninger er en sentral del av rollen til enhver markedssjef, sier Alexander Igelsböck, administrerende direktør i Adverity.

– Nå markedsføringen blir stadig mer digitalisert, gir det teamene bak stadig mer data å boltre seg i. Det utgjør både en stor mulighet og en betydelig utfordring, for hvordan går du frem for å fatte beslutninger i et landskap som blir stadig mer komplekst?

En ny undersøkelse som Adverity har gjort, viser at markedssjefer i små og mellomstore bedrifter ikke ser for seg store endringer i hvordan de skal levere i sin rolle. De forventer at det vil handle om å bestemme strategi og levere vekst på omtrent samme måte som de alltid har gjort. Men samtidig viser Adveritys undersøkelse at forutsetningene for å levere på dette og skape vekst, sannsynligvis kommer til å forandre seg betydelig over de neste 10 årene.

Bygg en datastrategi som støtter kreativitet

Adveritys undersøkelse er utført blant 300 markedssjefer i små og mellomstore bedrifter i USA og Europa. Det viser seg at de er til dels svært uenige om hvordan datamengden påvirker teamets kreativitet: Mens 42 % mener at data hemmer kreativiteten, sier 41 % at data fremmer kreativiteten. 17 % er fortsatt usikre.

Et sentralt funn i undersøkelsen er at respondentene som mener data i stor grad hemmer kreativitet, også sliter med at de mangler dataverktøy – faktisk i dobbelt så stor grad som øvrige respondenter.

Videre tyder svarene på at 30 % av markedsføringsteamene bare gjennomgår data én gang i kvartalet eller mindre, og nær halvparten (43 %) av de spurte markedssjefene oppgir føler at den største utfordringen for å få verdi ut av markedsføringsdataene, er at det er så vanskelig å skape en datadrevet kultur i selskapet.

Fremveksten av markedsføringsoperasjonsrollen

Alt dette betyr at markedssjefen har et påtrengende behov for en dedikert ressurs til marketing ops som kan å administrere bedriftens portefølje av martech-applikasjoner og skape forbindelser mellom selskapers forskjellige datasiloer. For de uinnvidde er markering ops-rolle en heltidsressurs som ikke bare administrerer martech-stacken, men som også forbedrer datakvaliteten og analyserer tilgjengelige data for å forbedre effektiviteten og styrke resultatene.

73 % av markedssjefer ønsker en slik rolle i sitt team: 45 % har allerede en person på plass, ytterligere 28 % er i prosess med å ansette en. Bare 12 % av markedssjefene har hatt en slik person i teamet sitt i mer enn et år.

– Moderne markedsførere står overfor enorme mengder data som strømmer inn fra flere kilder, så det er slett ikke overraskende å se at markedssjefer er ute etter å investere i mennesker som kan ta et helhetlig ansvar for data-stacken, sier Harriet Durnford-Smith, CMO i Adverity.

– Hvis man ikke evner å se ting i et fugleperspektiv, blir det nesten umulig å fatte innsiktsbaserte beslutninger. Det er oppsiktsvekkende at 30 % ikke gjennomgår dataene sine mer regelmessig – gitt hvor datadrevne dagens markedsplasser er, står mange merkevarer i fare for å bli fullstendig utkonkurrert dersom de ikke klarer å danne seg et helhetlig, sanntids-oppdatert bilde på tingenes tilstand. Tiden er kommet for at markedssjefen må stå på barrikadene for å tvinge frem en endring i bedriftskulturen som gjør bedriften i stand til å omfavne mulighetene som data gir, sier hun videre.

Datakompetansegapet

Undersøkelsen ga også interessant innsikt i hvordan nye teammedlemmer ansettes. 66 % av de spurte markedssjefene uttalte nemlig at det er vanskeligere å ansette nye medarbeidere med databakgrunn, enn det er å lære opp noen de allerede har i sitt team.

Rapporten viser samtidig at over en tredjedel av respondentene mener at det blir stadig vanskeligere å holde på de ansatte i teamet sitt, og manuell rapportering er fremhevet som et sentralt problem som bidrar til å gjøre dette vanskeligere.

Faktisk oppgir hele 43 % av de spurte – en nærmest sjokkerende høy andel – at teamet deres bruker mer tid på å få alle relevante data samlet på ett sted, enn de faktisk bruker på å benytte selve dataene til å fatte avgjørelser. Det å benytte slike metoder for dataanalyse kan ikke bare være tidkrevende og ineffektivt, det åpner også for flere menneskelige feil.

Les hele rapporten her.

Om Adverity
Adverity er en data- og analyseplattform som gjør det enklere for markeds- og e-handelsteam å ta bedre beslutninger og forbedre ytelsen.