Vi søker en samfunnsengasjert og tillitvekkende kommunikasjonssjef med god rolleforståelse, innsikt i politiske prosesser og et godt blikk for aktuell debatt og utviklingen i mediebildet.

Kommunikasjonsenheten er kommunikasjonsfaglig rådgiver for politisk ledelse og resten av departementet, både i det daglige og i strategisk, langsiktig arbeid. Enheten jobber med viktige og dagsaktuelle saker knyttet til bl.a. kommuneøkonomi og lokalforvaltning, valggjennomføring, regionalpolitikk, politikk overfor samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikk, plan- og bygningsloven og boligpolitikk. Kommunikasjonssjefen må samtidig tenke langsiktig på hvordan departementet fremstår som helhet. Du vil samarbeide med departementets øvrige fagavdelinger i utvikling av faktabaserte, etterrettelige og klare kommunikasjonsstrategier for alle relevante medier.

I forbindelse med at bl.a. digitaliserings- og forvaltningspolitikk ble skilt ut fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), gikk også deler av kommunikasjonsenheten til det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Vi søker derfor en erfaren kommunikasjonssjef som skal lede, videreutvikle og bygge opp kommunikasjonsenheten i nye KDD. Enheten består foreløpig av fem erfarne medarbeidere.

Kommunikasjonssjefen inngår i KDDs ledergruppe og rapporterer til departementsråden.

Sentrale oppgaver i kommunikasjonsenheten:

 • kommunikasjons- og medierådgivning til politisk ledelse og fagavdelingene
 • planlegging av statsrådens reiser og taler/presentasjoner
 • mediestrategier, budskapsnotat og kommunikasjonsplaner
 • arrangere pressekonferanser og eksterne møter
 • nyhetsovervåkning, utarbeide pressemeldinger og kronikker
 • redaksjonelt ansvar for departementets nettsider på regjeringen.no og i sosiale medier
 • legge planer for krisekommunikasjon og sørge for effektiv kommunikasjon i eventuelle krisesituasjoner
 • ansvar for intranett og intern kommunikasjon
 • bidra i språkarbeidet i departementet


Ved valg av ny kommunikasjonssjef vil vi legge vekt på:

 • relevant høyere utdanning, samfunnsengasjement og faglig legitimitet
 • ledererfaring fra linje eller krevende prosjekt der du har vist at du evner å bygge velfungerende og motiverte team
 • god rolleforståelse og innsikt i offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser, gjerne fra departement
 • kunnskap om og interesse for ulike kommunikasjonsformer og godt blikk for utviklingen i mediebildet
 • gode lederegenskaper, evne til å bygge gode relasjoner, være fleksibel og skape tillit
 • stor arbeidskapasitet, evne til å trives med en hektisk hverdag, mange samtidige saker og korte frister
 • god analytisk kapasitet og en strukturert arbeidsform
 • sikker språkføring og gode engelskkunnskaper


Annen informasjon

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres. Lønn etter avtale. Det er knyttet klausul om karantene/saksforbud til stillingen.

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe, tlf. 911 08 263/e-post lsbo@dss.dep.no eller Marie Victoria Ødegaard, tlf. 926 82 293/e-post mvod@dss.dep.no, begge i DSS.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Om Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvar for bostedpolitikk, plan- og bygningsloven, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter.

Departementet har ca. 250 ansatte og er delt inn i seks avdelinger: bolig- og bygningsavdelingen, kommunalavdelingen, planavdelingen, regionalpolitisk avdeling, avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter, avdeling for styring og organisasjon og kommunikasjonsenheten.  

Mer informasjon om departementet på www.regjeringen.no/KDD