Ole Janzso i Mediabemanning løfter CRM som fagfelt i Kampanje 25. september. Janzso er frustrert over kompetansen i CRM i bransjen. Det er en bekymring vi deler med han, og han skal ha takk for å ta tak i dette. Vi er likevel forundret over at en partner i et rekrutteringsbyrå har så liten innsikt i hva nyutdannete kandidater på arbeidsmarkedet har av kompetanse.

Det virker som om Janzso har slått opp på BIs programsider på nett og lett etter kurs med CRM i tittelen, og i fravær av begrepet konkluderer han med at BI har glemt CRM som fag. Det er ikke helt korrekt.

Handelshøyskolen BI oppdaterer utdanningstilbudene kontinuerlig i tråd med utviklingen i forskningsfeltet og krav fra internasjonalt næringsliv. CRM som begrep spinner ut av teorier om relasjonsmarkedsføring utviklet av pionerer som Christian Grönroos på 1980-tallet. Logikken, begreper, teorier, modeller og praksis fra opprinnelig CRM-tenking er for lengst en del av kurs på BI. Basiskurs som alle BI-studenter uavhengig av studieretning blir eksponert for.

Vi er selvsagt enig med Janzso i at CRM-feltet er i rivende utvikling. I grenselandet mellom markedsføring og teknologi har praktikere som jobber med CRM fått mange nye muligheter. Og BI deltar i denne utviklingen. Kursene våre har kanskje ikke CRM som del av navnet, men mange kurs både på bachelor-, master- og executive-området har elementer som Janzso trekker frem som eksempler på moderne CRM i sitt innlegg.

Vi er enig med Janzso i at CRM fortjener mer plass i markedsføringsbransjen. Spørsmålet er om de problemstillingene han reiser er tilstrekkelig nyansert? Er det faglig forståelse av viktigheten av CRM som er problemet, eller er det evnen til å utvikle og ta i bruk sofistikerte IT- og teknologisystemer?

BI er en handelshøyskole og befatter seg derfor naturlig nok i hovedsak, men ikke uten unntak (vi har ansatte med tung IT/teknologisk/metodisk kompense), med det første spørsmålet. Uten tung faglig innsikt blir selv de mest sofistikerte tekniske CRM-systemer meningsløst. BI-studenter får gjennom grundig, faglig utdannelse kunnskaper og ferdigheter som setter de i stand til å ta i bruk og utnytte effektiviteten i CRM-systemer. Samtidig lærer de også mye om teknologi, både på strategisk, analytisk og operativ nivå. Dette gjør de i stand til å vurdere hvilke CRM-systemer som faktisk er hensiktsmessige for egen bedrift.

Janzso fastslår at CRM er sexy. Der er vi helt enig med han. Men, vi tolker hans hovedpoeng dithen at han er bekymret for at nyutdannete kandidater fra BI og andre studiesteder ikke har høye nok operative CRM- ferdigheter.

Det kan ikke utelukkes at han har noe rett i denne bekymringen. Samtidig må man også diskutere denne bekymringen gjennom å forstå forskjellen på høyere utdanning og kursvirksomhet. Handelshøyskolen BI befatter seg, i denne sammenheng, hovedsakelig med høyere utdanning. Vi skal gi våre studenter kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å håndtere et næringsliv i kontinuerlig forandring. En BI-utdannelse skal ikke bare være til glede for kandidaten i 2018, men også i 2058 da nyutdannete kandidater nærmer seg pensjonsalder.

Våre kandidater skal være i stand å jobbe i en rekke ulike bransjer og med en rekke ulike fagfelt gjennom sin karriere. Kanskje i bransjer og med oppgaver som ikke eksisterer i dag. Det er absolutt viktig med dybdekunnskap, men dybdekunnskapen må skapes ut fra et godt fundament med generell og basiskompetanse i en rekke ulike fagområder.

Alle BI-kandidater vil gjennom karrieren ha behov for kontinuerlig påfyll av kompetanse. Og mange vil definitivt trenge mer og spissere dybdekunnskap i CRM. Enten de får dette av BI Executive eller hos andre kursleverandører.

Innlegget er skrevet i fellesskap av høyskolelektor Roy Elvegård, professor og instituttleder Institutt for Markedsføring Line Lervik-Olsen og professor og dean for Bachelorprogrammet Lars Erling Olsen.