Så mange kvinner slipper til i avisene: - Inngrodd mannskultur

Kun tre av ti kilder i avisene er kvinner, viser ny undersøkelse.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman Journalist

På oppdrag fra Kampanje har analyseselskapet M-Brain tatt for seg kjønnsbalansen i norske papiraviser. Og tallene er nedslående lesning. I årets tre første kvartaler viser tallene at det var 68,2 prosent menn og 31,8 prosent kvinner som ble intervjuet i ti papiraviser.  

Det er ti aviser som er målt; Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Fædrelandsvennen, Klassekampen, Morgenbladet, Stavanger Aftenblad og VG. Av disse er det Aftenposten som kommer best ut.

- Når det gjelder kildene er Aftenposten «flinkest i klassen» til å balansere kildebruken, eller å få kvinner i tale, alt ettersom hvilket perspektiv man ser dette i. Fordelingen hos Aftenposten er tilnærmet 60-40 prosent mellom menn og kvinner som talspersoner, sier Head of Analysis and Advisory Oddmund Fredrik Jacobsen Vaagsholm i M-Brain Norge.

Selv om Aftenposten kommer best ut spør ansvarlig redaktør, Espen Egil Hansen, om det er godt nok.

- Jeg synes det er bra at vi kommer ut best, men det er ikke godt nok. De potensielle kildene er 50-50 menn og kvinner, og da gjør vi trolig noe feil når vi kun har 40 prosent kvinnelige kilder. Dette er i bunn og grunn et kildekritikk-spørsmål. Hva er det pressen går glipp av når den er så enøyd i kildeutvalget, spør ansvarlig redaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten.

Hansen forteller at dette er noe man jobber konstant og langsiktig med dette i avisen.

- Organisatorisk har jeg vært opptatt av å ha ledergrupper som er balanserte når det gjelder kjønn. Hvis det kun er kvinner eller kun menn i ledelsen tror jeg det er vanskelig å formidle verden på en måte som leserne kan kjenne seg igjen i, sier han.

- Vi gjør noe feil:

- Det er bra at vi kommer ut best, men det er ikke godt nok, sier sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten om topplasseringen. Foto: Scanpix

- En viss bedring

Sist gang noe liknende ble målt i norske medier var da noen studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2015 analyserte kilder i en rekke norske aviser i 2014 fordelt på kjønn.

Når hun blir forelagt resultatene som Kampanje har fått satt sammen, nikker professor Elisabeth Eide ved institutt for journalistikk og medievitenskap på Høgskolen i Oslo og Akershus gjenkjennende.

- Disse tallene er litt bedre enn undersøkelsen fra 2015, siden kildeprosenten den gangen var 72 prosent menn og 28 prosent kvinner. Så det er trolig en viss bedring på tross av feilmarginen, sier hun til Kampanje.

For sammenlikningens del kunne hun ønsket seg at det i Kampanjes utvalg også var inkludert en dagsavis med kvinnelig sjefredaktør.

- Det ville vært interessant å se om det hadde slått ut. Derfor hadde både Vårt land og Nationen vært artig å ha med her. Tidligere forskning indikerer likevel at det ikke betyr veldig mye, sier Eide. 

Kvinnelige kilder i norske aviser

  Avis Menn Kvinner
1. Aftenposten 60,4 39,6
2. Stavanger Aftenblad 60,8 39,2
3. Morgenbladet 65,2 34,8
4. Fædrelandsvennen 66,4 33,6
5. Klassekampen 67,5 32,5
6. Adresseavisen 68,9 31,1
7. Dagbladet 69,7 30,3
8. Bergens Tidende 72,3 27,7
9. VG 72,9 27,1
10. Dagens Næringsliv 77,2 22,8

Dårligst i klassen

Listen over papiravisenes bruk av kvinner i spaltene spenner fra nærmere 40 prosent kvinneandel til like over 20 prosent. Spennet er altså stort mellom topp og bunn.

Nederst på listen befinner den rosa næringslivsavisen Dagens Næringsliv (DN) seg. Her er 77,2 prosent av alle stemmer menn, og kvinneandelen ender dermed på 22,8 prosent.

Ansvarlig redaktør Amund Djuve innrømmer at disse tallene er ikke er gode nok.

- Vi er ikke fornøyd med kjønnsbalansen i spaltene. Det henger dels sammen med at vi ofte intervjuer virksomhetenes toppsjefer og at disse ofte er menn, sier Djuve til Kampanje.

- Hva kan dere gjøre for å bli bedre?

- Vi må bli flinkere til å systematisk arbeide med å finne kvinnelige aktører. Vi har satt i gang enkelte tiltak, for eksempel arbeides det systematisk med å intervjue kvinnelige ledere i det faste lederintervjuet på mandager. Vi har sett at det ikke er nok at vi i redaksjonsmøter snakker om viktigheten av å få flere kvinner i spaltene. Vi arbeider derfor med å utvikle konkrete systematiske tiltak for å bedre kjønnsbalansen i spaltene, forteller Djuve.

Elisabeth Eide blir ikke overrasket over at det er akkurat Dagens Næringsliv som er papiravisen med den dårligste kvinneandelen.

- Jeg gjettet på DN. Ikke fordi de vil mindre enn de andre, men fordi det i deres felt er mange menn.

- Unnskylder det dem?

- Nei, det unnskylder dem litt, men ikke helt. Innenfor det feltet de opererer kan man gjøre mange krumspring, sier Eide.

Vi må bli flinkere til å systematisk arbeide med å finne kvinnelige aktører. Amund Djuve, DN

VG: - Vi har et åpenbart problem

Nest-nederst på listen ligger VG med en kvinneandel på 27,1 prosent i spaltene. Sjefredaktør Gard Steiro er kritisk til at det er papiraviser som er målt i Kampanjes undersøkelse.

- Det er en stor svakhet, nesten litt underlig i 2017. Mesteparten av VGs journalistikk publiseres kun på digitale plattformer. Tellingen gir derfor ikke nødvendigvis et korrekt bilde av kjønnsbalansen i VGs eller de andre avisenes innhold, sier han.

Men Steiro innrømmer likevel at de har et problem. VGs egne, redaksjonelle regnskap har vist tall på kjønnsbalansen som har vært i samme størrelsesorden som tallene Kampanje kan legge frem.

- Jeg er imidlertid ikke overrasket over resultatet. Dette stemmer overens med mitt inntrykk av kjønnsbalansen i papirutgaven og andre tellinger. VG har et åpenbart problem. Det er vi klar over, sier han.

Av årsakssammenhenger trekker Steiro frem VGs sterke sportsprofil.

- En avgjørende forklaring er VGs profil og prioriteringer. Vi er landets ledende sportsavis. Andelen sportssaker er trolig høyere i VG enn andre medier. Ettersom de mest omtalte idrettsutøverne er menn, får vi en skjevhet som forplanter seg i VG som helhet. Vi satser blant annet tungt på Eliteserien i fotball. Det slår inn på totalen, tror han.

Akkurat dette punktet knyttet til sport trekker også Elisabeth Eide frem som en viktig grunn. For hun er slett ikke overrasket over at Schibsted-avisen VG havner på nest-siste plass.

- Dette er en avis som prioriterer sport svært høyt. Hvis man for eksempel regner antall sider brukt på sport i norske aviser kontra helsestoff, er min hypotese at det brukes langt flere sider på sport. Og VG har jo et eget sportsbilag, sier hun.

For det stoffområdet der kvinner nærmest er helt fraværende, er sport. Her er det kun 6,8 prosent kvinner og altså 93,2 prosent mannlige stemmer i de målte artiklene. Helse er det området som har den høyeste andelen kvinner, med en kvinneandel på 43,8 prosent. Men av de til sammen ti tematiske oppdelingene, er ikke kvinner i flertall i noen av dem.

- Jeg må si at jeg er litt overrasket over at det ikke er et eneste felt der kvinnene er i flertall. Det er også interessant at kvinnestemmer innen politikken er nest-nederst på listen, når man vet at både lokalpolitikken og rikspolitikken – og ikke minst blant statsråder har en høyere andel av kvinner enn kildetallet skulle tilsi. 

Har satt i gang tiltak

Og selv om Gard Steiro i VG trekker frem at kjønnsbalansen i VG speiles av de samfunnsområdene de skriver om, som norsk politikk og kriminaljournalistikk, er ikke dette hele årsakssammenhengen.

- Ansvaret er også vårt eget. Vi er ikke flinke nok til å finne og bruke kvinnelige kilder. Etter mitt syn henger VG etter samfunnsutviklingen. Jeg er særlig opptatt av at vi får bedre bredde blant de såkalte ekspertkildene. Min hypotese er at vi for ofte tyr til «usual suspects» når vi trenger kommentarer. Og blant disse er menn fortsatt i flertall, sier Steiro.

Og man har tatt grep. For staben i Akersgata har vært kjent med kjønns-ubalanse når det gjelder stemmene i saker.

- Ubalansen i VG er ingen nyhet, i alle fall ikke for oss som jobber i VG. Vi har satt i gang flere konkrete tiltak. VG Helg-redaksjonen har vi lenge lagt vekt på å få flere kvinnelige kilder og spaltister. Det har gitt resultater. Vi følger kjønnsbalansen i magasinene våre nøye. Også i VGTV har vi i år satt i gang prosjekter for å bedre kjønnsbalansen og lage mer innhold med kvinner rettet mot kvinner, forteller Steiro. 

Fremdeles er det slik at de temaene som mediene prioriterer, er mannsdominerte temaer – sport og krim.

- Mannsdominerte temaer blir prioritert
Bedt om å si noe om hva som forklarer hvorfor tallene fremdeles er slik de er – med en tydelig mannsdominanse, svarer professor Elisabeth Eide;

- Vel, fremdeles er det slik at de temaene som mediene prioriterer, er mannsdominerte temaer – sport og krim. Vi har nok en dagsorden som er preget av en inngrodd mannskultur. Jeg tror også det betyr noe at man har et mannlig lederskap i mediene – dette setter tonen, sier hun og understreker at det gjelder alle de målte mediene med unntak av Morgenbladet.

Hennes hypotese er også at flere kvinner enn menn vegrer seg for å stå frem i media med meninger og ekspertise.

- Det kan for eksempel være på grunn av trakassering. Mange kvinner kan oppleve trakassering i sosial medier etter å ha blitt intervjuet, og jeg tror nok kanskje kvinner frykter dette mer enn menn - fordi trakasseringen tar andre former for kvinner enn den gjør for menn.

Av andre årsaker trekker hun frem at avisene holder seg med tradisjonelle kildearkiver og i liten grad er nyskapende på dette området.

- En annen ting er at det i næringslivet er mannstungt på toppene. I det offentlige viste en undersøkelse for noen år siden at det også blant toppbyråkrater er flere menn – og det er som oftest de som får uttale seg, mens de lengre nede i rekkene har innskrenket uttalerett. Så dette er ikke bare journalistene sin skyld. De er litt unnskyldt, men de er ikke unnskyldt for å ikke utfordre systemene mer, avslutter hun.

Også Kampanje kan bli bedre

Kampanje fant ut at det ville vært unfair å ikke måle seg selv i denne sammenhengen, og fikk M-Brain til også å måle kjønnsprosenten i saker publisert i samme tidsrom. Disse tallene viser at det i Kampanjes spalter var 70,5 prosent menn og 29,5 prosent kvinner, noe som plasserer oss noe under snittet for papiravisene.

- Vi kan ikke være bekjente av en så høy andel mannlige kilder. Vi må prestere bedre enn dette, sier ansvarlig redaktør Knut Kristian Hauger.  Men han minner om at Kampanje dekker en del av næringslivet som er mannsdominert.

- I hvert fall på ledernivå er det mange menn, noe som har blitt ettertrykkelig slått fast av en rekke nyhetsmedier denne høsten, sier Hauger.

- Hva skal Kampanje gjøre for å bli bedre?

- Vi har allerede begynt dette arbeidet der vi forsøker å rekruttere nye kilder og ikke bare gå langs de vante veiene. Vi ser vi har lykkes allerede på konferansesiden der vi har blitt mye bedre på å rekruttere kvinnelige foredragsholdere, så det er ingen grunn til at vi ikke skal klare å få til en høyere kvinneandel også på de tradisjonelle redaksjonelle flatene våre, sier Hauger.

Fakta om undersøkelsen:

  • På oppdrag av Kampanje har M-Brain sett på kjønnsfordelingen blant talspersoner i de ti største norske papiravisene de tre første kvartalene av 2017 (1. januar til 30. september 2017).
  • Bakgrunnen for studien er en artikkelmasse på 167.602 redaksjonelle artikler som representeres innen en feilmargin på 3 prosent med et utvalg av 1060 artikler. Av disse finnes det talspersoner i 818 artikler.
  • Kildene som er valgt ut i studien er: Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Fædrelandsvennen, Klassekampen, Morgenbladet, Stavanger Aftenblad og VG.
  • Fordelingen av talspersoner fordeler seg totalt i perioden for de utvalgte kildene slik; 68,2 prosent menn og 31,8 prosent kvinner. I de 818 artikler som er målt, var det 1029 mannlige talspersoner og 479 kvinnelige. Man har da registrert samtlige talspersoner i samtlige artikler. 

Så mange kvinner slipper til i avisene: - Inngrodd mannskultur