Vedums kamp mot PR-bransjen har spart staten 17 millioner kroner: - Burde vært unngått

De ble utpekt som «konsulentverstinger» og pålagt kutt i budsjettene. En oversikt fra Kampanje viser at de likevel brukte over 80 millioner kroner på kommunikasjonskonsulenter i fjor.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist
Tobias Fredø
Knut Kristian Hauger

Kampanje har i flere omganger omtalt det rødgrønne prosjektet om å kutte i statens konsulentbruk. Særlig for finansminister og Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum har dette vært en viktig kamp helt siden valgkampen for to år siden. Da ble det tydelig at den viktigste gruppen «å ta» for landets finansminister var PR- og kommunikasjonsrådgiverne. Nå har Kampanje gått gjennom tallene til de 20 statlige virksomhetene som ble pålagt å kutte i budsjettene på grunn av høy konsulentbruk, og her kommer det frem at det samlede kuttet beløp seg til 17,4 millioner kroner på rene kommunikasjonskjøp.

Les også: Vedum nekter Sp-politikere å snakke med PR-rådgivere

Det er langt unna det samlede budsjettkuttet disse 20 «konsulentverstingene» fikk av regjeringen. Det kuttet var nemlig på 60 millioner kroner.

- Om 17 millioner er stort eller lite, avhenger av behovet for ekstern ekspertise i utviklingen av de statlige etatene. Har det falt, er tallet greit. Er behovet for utvikling det samme som før, har staten mistet kunnskap for 17 millioner. Det taper hele Norge på, over tid, sier næringspolitisk direktør i Abelia, Nils-Ola Widme, til Kampanje.

Han har tidligere kritisert regjeringens behandling av kommunikasjonsbransjen i sterke ordelag. Nå foreligger altså fasiten i kraft av at Kampanje har gjort en egen kartlegging av virksomhetene som faktisk ble bedt om å kutte. I 2022 bokførte de 20 virksomhetene 83,5 millioner kroner i innkjøp av kommunikasjonstjenester, mot 101 millioner kroner i 2021.

Det er tall det ikke var mulig å lese seg frem til i den nye rapporten fra Direktoratet for mangfold og økonomistyring (DFØ) der det blant annet kom frem at det nær 2.000 arbeider med kommunikasjon i staten.

Det rapporten unnlot å trekke fram, var hvordan det har gått med de 20 statlige virksomhetene, som ble trukket frem som «konsulentverstinger» av regjeringen og som alle fikk kutt over statsbudsjettet.

Selv om det krone for krone ble et kutt i kommunikasjonskjøp, viser Kampanjes oppstilling at størsteparten av det reelle kuttet på 17,4 millioner kroner ble spist opp av at Folkehelseinstituttet hadde unormalt høye utgifter til kommunikasjon tilknyttet pandemien i 2021.  

Trekker man fra differansen der, tyder det på at det reelle kuttet for alle virksomhetene kan ha vært så lavt som fem millioner kroner.

Les også: Nekter å tallfeste PR-kutt i statsbudsjettet: - Håper regjeringen har erkjent at det er lurt å kjøpe gode råd

Les svaret til Finansdepartementet lenger ned i saken!

Det handler om at vi må forvalte folks skattepenger på en best mulig måte, og om at vi ønsker at overføringene i statsbudsjett skal gå til å levere gode tjenester og styrke etatene og de oppgavene de skal levere, ikke at det skal brukes på kjøp av private PR-tjenester. Lars Vangen (Sp), statssekretær i Finansdepartementet

- En overilt politisk retorikk

Kartleggingen av «konsulentverstingenes» kommunikasjonskjøp i 2022, viser et stort spenn i byråbruk og kjøp av eksterne kommunikasjonstjenester. Flere av virksomhetene la igjen null kroner i kommunikasjonsbransjen i fjor, mens eksempelvis NTNU la igjen over 20 millioner kroner. 

De fem virksomhetene som brukte mest var for øvrig NTNU, Bufdir, Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Politiet. De la ut rett under 60 millioner kroner av de totalt 83,5 millionene som «konsulentverstingene» bokførte på eksterne kommunikasjonstjenester i 2022.

- De kjøper det ikke inn for moro skyld, slår Widme fast.

Han mener tanken om at det offentlige sløser på konsulenttjenester ikke tegner et riktig bilde. Widme fremholder nemlig at «samvittighetsfulle byråkrater kjøper konsulenttjenester fordi de har behov for tjenestene».

- Men er kutt-resultatene gode nok når vi vet at Vedum og regjeringen gikk så hardt ut i valgkampen og særlig rett etter fremleggelse av Hurdalsplattformen?

- Dette var en overilt politisk retorikk, med nedsnakk av dyktige folk i en rekke norske virksomheter - i hele landet. Det burde vært unngått, er Widmes kontante svar. 

Han mener hele saken bærer et tydelig preg av symbolpolitikk. 

- 17 millioner er lite for en hel stat, men kan ramme enkeltetater, og enkeltbedrifter hardt. Så her ligger det et betydelig element av symbolpolitikk, sier Abelia-direktøren.

Les også:- Rapporten om kommunikasjon i staten knuser mytene

- Regjeringens føringer gjør det mer krevende å utføre arbeidet

Symbolpolitikk eller ei fra Vedum og regjeringens side, det har uansett slått hardt ut for noen av virksomhetene Kampanje har vært i kontakt med. Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) frykter at regjeringens føringer vil legge hindre for å utføre arbeidet de er satt til å gjøre. 

- Om nøkkelressurser blir syke, slutter eller vi ikke har riktig kompetanse eller kapasitet tilgjengelig framover, vil regjeringens føringer gjøre det mer krevende å utføre arbeidet vi er satt til å gjøre på en tilfredsstillende måte, forteller kommunikasjonsdirektør i Digdir, Onar Aanestad, til Kampanje.

De var en av 20 virksomheter som ble identifisert som konsulentversting da de bokførte 25 millioner kroner på «artskonto 672», som inkluderer både utgifter til kommunikasjonskjøp og organisasjonsutvikling, for perioden 2020 til 2022. At regjeringen har tatt utgangspunkt i denne kontoen har møtt kritikk for å være en upresis måling av hvilke virksomheter som faktisk har brukt mest på ekstern kommunikasjonshjelp.

Aanestad forteller at Digdir har vært lojale mot regjeringens føringer. Det har medført at kommunikasjonsavtalene deres har stått brakk. 

- Det er aktuelt å si opp rammeavtalen siden vi i realiteten ikke kan bruke den. Vi har opplevd at leverandørene har vært svært konstruktive og forståelsesfulle, selv om vi er kjent med at en av leverandørene har opplevd effekten av regjeringens føringer som svært krevende, forteller Aanestad, som tidlig varslet sine leverandører om at regjeringens føringer ville bety vesentlig lavere bruk av avtalen enn antatt.

Direktoratet opplyser til Kampanje at de i 2021 hadde 1,2 millioner kroner i rene kommunikasjonsutgifter. I fjor bråbremset de og la igjen null kroner i kommunikasjonsbransjen. De fikk samtidig et uspesifisert kutt på 2,5 millioner kroner i året fra 2021, som Digidir opplyser vil tilsvare et budsjettkutt på 25 millioner kroner over ti år, for det regjeringen mente var for høy bruk av konsulenter. 

Les også: PR-byråene kjemper om færre offentlige kontrakter: - Innkjøperne har fått beskjed om å roe seg

Kuttet til null:

Kommunikasjonsdirektør ved Digdir, Onar Aanestad kuttet byråbruken til null. - Vi har ikke lengre muligheten til å hente inn ekstra kapasitet og kompetanse ved ekstraordinære hendelser, sier han.

«Versting» ønsker departementet på banen

NTNU, som i flere omganger har blitt omtalt i Kampanje i forbindelse med regjeringens føringer om kutt av kommunikasjonskjøp, påbegynte selv en utlysning for kommunikasjonstjenester da regjeringen offentligjorde kuttlisten høsten 2021. 

Den utlysningen skulle resultere i åtte rammeavtaler i seks ulike kategorier av kommunikasjonstjenester, inkludert strategisk kommunikasjonsrådgivning, også kjent som PR.

- Vi var så å si i mål med en rammeavtale for kommunikasjonstjenester før regjeringen kom med de omtalte kravene i tildelingsbrevet, opplyser NTNUs kommunikasjonsavdeling til Kampanje.

Les også: NTNUs PR-avtaler får Kunnskapsdepartementet til å reagere

Ifølge Kampanjes oppstilling er NTNU den som bruker desidert mest penger på eksterne kommunikasjonstjenester blant «konsulentverstingene» med 21,9 millioner kroner. Det er nesten dobbelt så mye som nummer to på listen, Bufdir, som brukte 12,6 millioner i 2022.

Som en konsekvens av regjeringens kutt-krav, sier universitetet at det nesten «ikke er gjort kjøp på enkelte kategorier innenfor rammeavtalen, for eksempel strategisk kommunikasjonsrådgivning». Her har NTNU avtale med PR-byråene Gambit Hill+Knowlton, Wergeland Apenes og Bouvet. De ønsker seg nå en «nyansering av kravet fra departementet».

- For eksempel hvorvidt kravet omfatter samfunnsnyttig kommunikasjonsarbeid så vel som for eksempel kommunikasjon av mer kommersiell art, sier Line Tørum Amdam, som sitter i ledelsen i kommunikasjonsavdelingen ved NTNU, før hun fortsetter:

- Hvis kravet imidlertid skal tolkes dithen at NTNU nå selv skal stå for all kommunikasjonsproduksjon internt, så har vi ikke tilstrekkelig kapasitet til det med dagens bemanning. Vi har løftet denne problematikken opp internt og jobber med å kartlegge mulige konsekvenser av en slik tolkning.

Det var for øvrig 65 personer som arbeidet med kommunikasjon hos NTNU ved utgangen av 2022.

Les også: Ble utpekt som konsulentversting av Støre-regjeringen - nå har NTNU inngått ny PR-avtale

Målet står:

Statssekretær Lars Vangen, her sammen med sin sjef Trygve Slagsvold Vedum, sier til Kampanje at regjeringen fortsatt har som målsetning å begrense både konsulentbruk og kjøp av PR-tjenester i staten.

- Målsetningen til regjeringen står fast

Kampanje har gjentatte ganger forsøkt å få Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum i tale om det som var en av hans fanesaker under valgkampen sist, og som han flittig trakk frem før stortingsvalget i 2021. Som finansminister har Vedum vært vanskeligere å få i tale om denne saken. Det har ikke lyktes Kampanje å få svar på en rekke forhold ved kartleggingen av «konsulentverstingenes» kommunikasjonskjøp, men Vedums rådgiver og statssekretær i Finansdepartementet, Lars Vangen, skriver i hvert fall følgende i en e-post:

- For både Senterpartiet og regjeringen er det viktig å redusere konsulentbruken i staten. Det betyr ikke at det kan være nødvendig å bruke eksterne ressurser i enkeltprosjekter, men et signal om at denne typen pengebruk skal holdes på et minimum. Spesielt har det vært viktig for oss å redusere bruken av PR-byråer i staten. Dette må gjøres i samarbeid med de underliggende etatene, skriver Vangen. 

Statssekretæren peker på at regjeringen ved Kommunal- og distriktsdepartementet derfor har lagt føringer for statlige etater hvor det understrekes at «utover informasjons- og holdningskampanjer ikke skal benyttes tjenester fra kommunikasjonsbransjen.»

- Siden dette har blitt gitt som en føring, ser vi som Kampanje i denne saken understreker at flere underliggende etater har klart å redusere denne typen innkjøp med flere millioner. Det viser at denne type føringer betyr noe, og at underliggende etater har tatt det på alvor og gjort en god jobb, fortsetter Vangen. 

Han fremholder at «målsetningen til regjeringen om å redusere denne type PR-innkjøp står fast».

- Og føringen som nevnt over er fortsatt gjeldende. Det handler om at vi må forvalte folks skattepenger på en best mulig måte, og om at vi ønsker at overføringene i statsbudsjett skal gå til å levere gode tjenester og styrke etatene og de oppgavene de skal levere, ikke at det skal brukes på kjøp av private PR-tjenester, sier Vangen.

Her kan du se en video der Trygve Slagsvold Vedum snakker om PR-kuttene under valgkampen i 2021 i forbindelse med Arendalsuka. 

Her ser du hvor mye de statlige etatene og direktoratene brukte på eksterne kommunikasjonskjøp i 2022 sammenlignet med 2021. Alle tall i MNOK. De fem øverste virksomhetene brukte tilsammen 60 mill. – NTNU brukte klart mest

 

Virksomhet  2022  2021 Endring i %
NTNU 21,9 16,0 + 26,9
Bufdir 12,6 14,4 - 14,3
Utdanningsdirektoratet 10,1 8,2 + 18,9
Forskningsrådet 7,8 16,2 - 108,0
Politiet 6,7 2,8 + 57,2
Helsedirektoratet 5,0 5,9 - 16,6
Universitetet i Bergen 3,9 4,0 - 2,5
FHI 3,9 15,9 - 307,7
NAV 2,2 3,5 - 60,3
Skatteetaten 2,0 0,7 + 67,5
Oslo Met 1,7 3,7 - 117,6
Statens Vegvesen 1,6 3,2 - 100
Høgskulen på Vestlandet 1,5 0,7 + 53,7
FFI 1,4 1,4 - 3,6
Oljedirektoratet 0,9 0,1 + 89,2
Forsvaret 0,3 1,9 - 496,8 
Tolletaten 0,1 0,9 - 1700,0
Digitaliseringsdirektoratet 0 1,2 0
Landbruksdirektoratet 0 0,3 0
Forsvarsmateriell 0 0 0
Totalsum: 83,5 100,9 - 17,3

 

Vedums kamp mot PR-bransjen har spart staten 17 millioner kroner: - Burde vært unngått