I løpet av mine 20 år i den kreative industrien har jeg både vært en del av og stått utenfor markedsføringsverdenen. Jeg har jobbet med rådgivning, start-ups, og etablert egne virksomheter og jeg tør påstå at noen av våre mest dynamiske, interessante, kreative hjerner fortsatt opererer i markedsføringsbransjen.

Samtidig står bransjen overfor vekstutfordringer. Med krympende budsjetter og økende avstand til styrerommene, må vi spørre: Hvorfor?

Svaret er sammensatt, men et sentralt punkt er bransjens (kreativitetens) avhengighet av hypoteser og antagelser. I en moderne, datastyrt verden har kreativiteten ofte måttet vike for effektivitet. Denne utviklingen har bidratt til en oppfatning om at kreative bransjer er overfladiske. Det er imidlertid ikke mangel på dybde som er problemet, men heller en mangel på tilgang til kunnskap og data som kan underbygge våre hypoteser og kreative ideer.

Her inntar nevromarkedsføring (en metode som bruker innsikt og verktøy fra nevrovitenskap og psykologi for å forstå og påvirke forbrukerens ubevisste beslutningsprosesser), og atferdspsykologi en nøkkelrolle.

I motsetning til tradisjonelle økonomiske og markedsføringsteorier, har forskning innen nevrovitenskap og psykologi vist at mange av våre beslutninger baseres på automatiske, ubevisste prosesser. Nobelprisvinner Daniel Kahneman beskriver dette gjennom konseptene om System 1 (intuitivt og automatisk) og System 2 (langsommere og mer bevisst tenkning).

Utfordringen er at rundt 90 prosent av våre valg tas av System 1. Markedsførere med skarpe instinkter kan lage hypoteser om hvordan strategier og kampanjer påvirker våre ubevisste følelser og preferanser. Men inntil nå har System 1 vært et mørkt og mystisk rom for oss.

Tiden for å famle i mørket er over. Nevromarkedsføring og atferdspsykologi gir oss vitenskapelige metoder for å utforske disse underliggende prosessene. Dette gir oss ikke fullstendig innblikk i det mørke rommet hvor følelser, preferanser og motivasjon oppstår, men det kaster et lys inn og vi ser konturene av det som ligger til grunn for hvorfor vi tenker og gjør som vi gjør. 

På et overordnet nivå gir nevromarkedsføring oss tre konkrete fordeler:

Forståelse av ubevisste motiver: Nevromarkedsføring avslører de ubevisste motivene og følelsene som driver forbrukernes beslutninger, noe som tradisjonell markedsføring ofte overser.

Mer effektive kampanjer: Ved å bruke innsikt fra hjernens reaksjoner, kan nevromarkedsføring skape mer engasjerende og minneverdige kampanjer som resonnerer sterkere med målgruppen.

Reduserer gjetning: Nevromarkedsføring reduserer avhengigheten av antagelser og gjetning i markedsføringsstrategier ved å bruke vitenskapelig underbyggede data for å forstå kundenes preferanser og atferd.

Dette er potensielt en «game changer» for markedsføring. Når vi baserer strategier og kreative ideer på nevro- og atferdsdata, reduseres oppfattelsen av risiko. Kreative løsninger blir sett på som nødvendige og velbegrunnede. Samtidig gjør samspillet mellom nevrodata og kreativitet våre tilnærminger mer målrettede og effektive, og lar oss engasjere forbrukeren på innovative måter som resonnerer på et dypere følelsesmessig nivå.